Vedtægter

VEDTÆGTER FOR MUSIKFORENINGEN på Bernadotteskolen

November 2009

§ 1. Navn

Foreningens navn er Musikforeningen på Bernadotteskolen. Foreningens hjemsted er Hellerupvej 11, 2900 Hellerup.

§ 2. Formål

Musikskolens formål er at skabe et levende musikalsk miljø, der giver børn og unge mulighed for at udøve musik.

§ 3. Medlemmer

Medlemmer af foreningen er børn eller voksne, der er tilmeldt én eller flere af de af foreningen arrangerede aktiviteter. Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og deltager aktivt i foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen udsteder ikke medlemskort, men fører en medlemsfortegnelse.

§ 4. Kontingent

Medlemskontingentets størrelse og anvendelse fastlægges på den årlige ordinære generalforsamling.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde bestyrelsens forslag til størrelsen af årskontingentet.

§ 5. Årsafslutning

Foreningen arrangerer ved sæsonens afslutning en koncert, hvor eleverne musicerer eller på anden måde giver udtryk for, hvorledes de har dyrket deres fritidsinteresse.

§ 6. Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel gennem meddelelse om generalforsamlingen på skolens hjemmeside.

Indkaldelsen skal angive dagsordenen, der som minimum skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om årets virksomhed
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Aktiviteter for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
7. Kontingentfastsættelse
8. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeret, der udøves ved personligt fremmøde, tilkommer medlemmerne, for så vidt de er over 18 år gamle, eller medlemmernes forældre, forudsat medlemmerne ikke er i restance med kontingent eller i øvrigt har gæld til foreningen.

Angående vedtægtsændringer og opløsning af foreningen henvises til § 13.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, og skal afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske om det. I så fald skal bestyrelsen, uden tøven og med mindst en uges varsel, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes efter de for ordinær generalforsamling gældende forskrifter.

§ 8. Myndighed

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, men i det daglige ledes foreningen af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer.
Bestyrelsen fordeler opgaverne med den løbende ledelse mellem sig. I tilfælde af sygdom eller andet forfald kan bestyrelsen supplere sig inden for medlemskredsen.
Bestyrelsen drager omsorg for:
• at de aktiviteter, der påtænkes iværksat af foreningen, i tide forelægges Bernadotteskolens ledelse,
• at de af en aktivitet berørte forældre og elever gøres bekendt med de i forbindelse hermed stående rettigheder og pligter, jfr. §§ 10 og 11,
• at de personer, der optræder udadtil, instrueres om vigtigheden af, at de gør vedkommende tredjemand, som de forhandler med, bekendt med, at de ikke optræder på Bernadotteskolens, men på Musikforeningens vegne, samt at foreningens hæftelse er meget begrænset, jfr. § 9.

Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. Sammen med 1 bestyrelsesmedlem kan formanden meddele prokura.

§ 9. Foreningens hæftelse

For sine forpligtigelser hæfter foreningen kun med den til enhver tid værende foreningsformue.

§ 10. Skolens hæftelse

Bernadotteskolen hæfter ikke for foreningens engagementer, det være sig over for undervisere og andre tredjemænd eller over for foreningens elever og forældre.

Elevers eventuelle tilskadekomst i forbindelse med udøvelse af foreningsaktiviteter falder udenfor Bernadotteskolens ansvarsområde.

§ 11. Tilmelding

Deltagergebyr samt betalingsbetingelser fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen informerer om foreningens aktiviteter og giver i tilknytning hertil oplysning om pris-, betalings- og andre vilkår for deltagelse i de tilbudte aktiviteter.

Tilmelding til en aktivitet er bindende. For nye elever betragtes dog de 2 første måneder som prøvetid, således at vedkommende elevs forældre kan frigøre sig for fremtidige forpligtelser ved at give skriftlig besked herom inden den 20. i den anden måned.

§ 12. Foreningens regnskabsår

Regnskabsåret følger skoleåret.

§ 13. Vedtægtsændring, opløsning

Til ændring af vedtægterne eller til opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af medlemmerne stemmer for det på en generalforsamling. Er anførte 2/3 ikke til stede, men er et forslag om vedtægtsændring eller opløsning blevet vedtaget på en generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte, indkalder bestyrelsen snarest til en generalforsamling, hvor det pågældende forslag vil kunne vedtages af 2/3 af de tilstedeværende.

I tilfælde af opløsning tilfalder en eventuel foreningsformue Bernadotteskolen, idet forældrerådet træffer nærmere bestemmelse om anvendelsen.

© Copyright 2013 Bernadotteskolens musikskole